מדיניות פרטיות

קבלת מדיניות הפרטיות

 1. השימוש באתר זה lisbonstar.pt (להלן: "האתר"), על ידך, משתמש הקצה (להלן: "משתמש הקצה"), באמצעות ביקור באתר ו/או הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר ו/או פתיחת חנות באתר או ביצוע קנייה בחנות באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה למדיניות הפרטיות שלהלן, שנקבעה ע"י בעלת האתר, החברה הפורטוגלית Kumsal Creative Ventures, Unipessoal LDA (להלן: "החברה").
 2. במידה ואינך מסכים למדיניות הפרטיות שלהלן (להלן: "מדיניות הפרטיות"), עליך להימנע משימוש באתר.
 3. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע למדיניות הפרטיות באתר ומקבלה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד חברה, האתר, בעלי האתר, מנהליו, דירקטורים ונושאי משרה בחברה, סוכניהם, שלוחיהם או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי מדיניות הפרטיות שלהלן.
 4. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר.
 5. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ונשים כאחד.

 
כללי

 1. בעת השימוש באתר נאסף מידע על משתמש הקצה. חלק מהמידע מזהה את משתמש הקצה באופן אישי, כלומר באמצעות שם וכתובת, המוצרים שמשתמש הקצה ביקש לרכוש, אמצעי התשלום ששימשו את משתמש הקצה ועוד. זהו מידע שמשתמש הקצה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת רישומו של משתמש הקצה לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה את משתמש הקצה באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטיו של משתמש הקצה זהו מידע סטטיסטי ומצטבר (לדוגמה, העמודים בהם צפה משתמש הקצה, ההצעות והמוצרים שעניינו את משתמש הקצה, כתובת האינטרנט (IP) של משתמש הקצה וכן מידע הנאסף על משתמש הקצה בזמן גלישתו באתר).
 2. הפרטים שיסופקו לחברה, יכול ויאומתו כנגד מידע אודות משתמש הקצה שיש כבר ברשות החברה או כנגד מידע דומה שסופק לחברה.

 
ביצוע הזמנות

 1. בעת ביצוע הזמנה באתר על הקונה להזין טופס רישום ותשלום הכולל פרטים שונים לרבות שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות ופרטי תשלום (כרטיס אשראי, חשבון PayPal וכיו"ב).
 2. יובהר, כי הפרטים אותם מתבקש משתמש הקצה למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך רכישת המוצרים ואספקתם וללא מסירת הפרטים האמורים לא יוכל משתמש הקצה לרכוש מוצרים באתר.
 3. הפרטים שימסור הקונה בתהליך ולצורך ביצוע ההזמנה יועברו באופן רגיל, שוטף ואוטומאטי באמצעות הפלטפורמה הממוחשבת עליה בנוי האתר לבית העסק האחראי על רכישת ואספקת המוצר הרלוונטי, שיבצע מצידו את רישום ההזמנה ופרטיה, כולל קבלת פרטי התשלום וגבייתו ואת הצעדים הנחוצים לצורך קיום העסקה שבין בית העסק לבין הקונה. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית על פי רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם ומלמד על גמירות דעתו של הלקוח בנוגע לרכישת המוצרים.

 
השימוש במידע

 1. השימוש במידע שיתקבל אודות משתמש הקצה עקב שימושו באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, בין היתר לצרכים הבאים:
  • לאפשר שימוש של משתמש הקצה באתר ובשירותיו השונים;
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים הקיימים באתר;
  • לאפשר ולצורך רכישת מוצרים באתר; לרבות פרסום מידע ותכנים;
  • להתאים את העסקאות והמודעות שיוצגו בעת ביקורו של משתמש בקצה באתר בהתאם לתחומי ההתעניינות של משתמש הקצה.

 2. החברה נוהגת לתעד באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן של משתמש הקצה ובכלל זאת כתובת ה-IP של משתמש הקצה וכן את כל הדפים בהם ביקר משתמש הקצה בעת גלישתו. בהסכמת משתמש הקצה למדיניות הפרטיות, משתמש הקצה מביע הסכמתו כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי החברה לצרכים הבאים: יצירת קשר עם משתמש הקצה; לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים חוזרת באתר; למנוע שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר; משלוח חומר שיווקי או פרסומי למשתמש הקצה (בין על ידי החברה ובין על ידי מי מטעמה) באמצעות הדואר האלקטרוני, אלא אם משתמש הקצה יציין בכתב בפני החברה כי אינו מעוניין עוד במשלוח חומר שיווקי או פרסומי כאמור. באם משתמש הקצה חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, עליו ליצור קשר עם [email protected] ולבקש להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה.
 3. החברה לא תמכור או תשכיר או תעביר את המידע האישי אודות משתמש הקצה, כפי שנמסר לה על ידי משתמש הקצה, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו אלא בהתאם לאמור להלן. על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לחשוף את המידע האישי אודות משתמש הקצה, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:
  • החברה קיבלה את הסכמתו של משתמש הקצה לחשוף מידע זה;
  • חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים דרושה לשם אספקת השירותים, כולל לבית העסק המציע את השירות שנרכש (וכאמור, כפי שצוין ופורט לעיל, הפרטים שימסור הקונה בתהליך ולצורך ביצוע ההזמנה יועברו באופן רגיל, שוטף ואוטומאטי באמצעות הפלטפורמה הממוחשבת עליה בנוי האתר לבית העסק האחראי על רכישת ואספקת המוצר הרלוונטי, שיבצע מצידו את רישום ההזמנה ופרטיה, כולל קבלת פרטי התשלום וגבייתו ואת הצעדים הנחוצים לצורך קיום העסקה שבין בית העסק לבין הקונה);
  • כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה למסור את פרטיו של משתמש הקצה לצד שלישי כלשהו;
  • במקרה של מחלוקת משפטית בין משתמש הקצה לחברה המחייבת את חשיפת פרטי משתמש הקצה;
  • במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיו של משתמש הקצה מפרות את תנאי השימוש או שהינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא;
  • במקרה שבו החברה תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד אחר או תמזג את פעילותה עם תאגיד אחר, ובלבד שהתאגיד האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות.

 4. החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודות משתמש הקצה על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים או אתרים או בתי העסק, לרבות אלה המוצגים באתר ואשר אינם בשליטת החברה. בכל מקרה של ספק, על משתמש הקצה לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בית עסק, אתר, גוף מסחרי או ארגון.

 
דיוור ישיר אלקטרוני
האתר מעוניין לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
 
שימוש ב-Cookies

 1. האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
 2. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים
האתר מתיר לצדדים שלישיים לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהם של אותם צדדים שלישיים. כדי לנהל את הפרסומות שלהם, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של האתר.
 
קובץ cookie של DoubleClick
ספקים של צד שלישי, כולל Google, משתמשים בקובצי cookie כדי להציג מודעות באתר על סמך ביקורים קודמים של משתמשים באתר. השימוש בקובץ ה- cookie מאפשר ל-Google ושותפיה להציג למשתמשים באתר מודעות בהתבסס על הביקור שלהם באתר ו/או באתרים אחרים באינטרנט. משתמשים יכולים לבטל את הסכמתם לשימוש בקובץ ה-Cookie של DoubleClick עבור פרסום מבוסס-עניין באמצעות הגדרות המודעות.
 
אבטחת מידע
באתר מייושמות תוכנות לאבטחת מידע. בעוד שפעילותה של החברה מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשב, אין פעילותה זו מעניקה ביטחון וחסינות מוחלטים לשמירה על המידע. לכן, החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.
 
שינויים
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מדיניות פרטיות זו מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי. השימוש באתר מהווה את הסכמת משתמש הקצה למדיניות פרטיות זו ולעדכונים שלה.